0
0.00 0 tuotetta

Ostoskori on tyhjä.

TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 24.5.2018                                       Päivitetty 26.11.2022
Tämä tietosuojaseloste koskee sinun henkilötietojesi käsittelyä silloin kun olet meillä
henkilöasiakkaana ja/tai potilaana. Yksityisyydensuojasi on meille askellusklinikalla tärkeä
asia. Tästä syystä haluamme ilmoittaa sinulle, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. EU:n
yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25. Toukokuuta 2018, ja korvaa täten vuoden
1995 yleisen henkilötietodirektiivin. Olemme päivittäneet yksityisyyden suojaamme
läpinäkyvyyden takaamiseksi, jotta tuntisit olosi mahdollisimman varmaksi siitä, miten
käsittelemme potilastietojasi. Tahdomme myös antaa sinulle selkeää tietoa oikeuksistasi. Lue
päivitetty tietosuojakäytäntömme.
 
REKISTERINPITÄJÄ

askellusklinikka Oy (jäljempänä ”askellusklinikka”)
Raatekankaantie 12, 80100 JOENSUU, Puh. 044-975 3199 ja 050-353 0129
askellusklinikka Oy:n potilasrekisteri on yhteiskäytössä meillä toimivien terveydenhuollon
ammattihenkilöiden kesken (3), jotka toimivat yrittäjinä kuntoutuspalvelun tuottajina.
Rekisteriasioista vastaava henkilö Valtteri Paavola, valtteri.paavola@askellusklinikka.fi, p.044-
975 3199
 
Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme tietojasi vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin
 käsittely on tarpeen hyvinvointia tai fysioterapiaa koskevia tarkoituksia varten, potilaan
kuntoutuksen arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, hoidon tai käsittelyn
suorittamiseksi
 terveyshuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa lainsäädännön perusteella tai
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
 käsittely on tarpeen hyvinvointipalvelujen tarkoituksia varten annettujen suostumusten
perusteella palveluista informoimisen ja laskutuksen tarkoituksiin
 palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittely
 potilaiden tutkimusten, sekä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu, järjestäminen,
toteuttaminen ja seuranta
 kuntoutuspalveluiden tuottaminen ja niistä raportointi yrityksille, yhteisöille ja
yksityishenkilöille, sekä lähettävälle taholle (potilaan suostumuksella)

 hoidon/ kuntoutuksen seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen
laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi
 rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja
perintä, auditoinnit sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamisen edellyttämät tehtävät
 potilaalle tarkoituksenmukaisten tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja
niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:
 Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot
 Suostumukset ja kiellot
 Käyttäjän yhteydenoton edellyttämät lisätiedot: kuvaus palvelun ja hoidon tarpeesta
sekä muut palvelutarpeeseen liittyvät yksityiskohdat
 Työnantajatiedot ja ammatti
 Terveystiedot; lääkitykset, sairaudet, aikaisemmat vammat, leikkaukset
 Hyvinvointitiedot
 Ajanvaraustiedot
 Laskutustiedot
 Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Terveystietojesi säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista
(298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti säilytämme tietoja 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä
tietoa niin 120 vuotta syntymästä. Hyvinvointitiedot on siirretty osaksi terveystietoja ja niitä
säilytetään kuten muitakin terveystietoja.

Kuka käsittelee henkilötietojani ja minne niitä
luovutetaan?

Antamasi yhteisrekisterisuostumuksen perusteella askellusklinikassa sinua hoitavat eri
terveydenhuollon ammattilaiset. Kanta Potilastiedon arkistoon tulemme liittymään vuoden
2022 aikana, toistaiseksi tietosi eivät vielä sinne tallennu.
Lisäksi potilastietojasi voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:
Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö/organisaatio/hoitopaikka tai terveydenhuollon
ammattihenkilö.
Sinun tutkimuksesi tai hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja sinun
yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksiköille, antamasi suullisen tai kirjallisen
suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän, potilasasiakirjaan merkittävän
suostumuksen mukaisesti.
Vakuutusyhtiöt
Lakisääteiset liikenne- ja tapaturmavakuutukset tarpeelliset tiedot luovutetaan vakuutusyhtiölle
ilman suostumusta (lain perusteella)
Vapaaehtoiset vakuutukset: tarpeelliset tiedot luovutetaan antamasi suostumuksen mukaisesti
Viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus
Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon
saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti
lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.
Potilaan lähiomainen tai muu läheinen voi saada tiedon sinusta ja terveydentilastasi
edellyttäen antamaasi suostumusta.
Kuolleen henkilön tietojen luovuttaminen
Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltua. Näin ollen
myöskään kuolleen henkilön tietoja ei saa luovuttaa ilman laissa olevaa perustetta.
Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelliseen tutkimukseen on voimassa,
mitä Potilaslain 13.4 §:ssä säädetään. Muu terveystietojen tutkimuskäyttö edellyttää sinun
suostumustasi. Henkilötietojasi ei käsitellä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Sinun ilmoittamat tiedot. Jos olet alaikäinen myös sinun huoltajasi ilmoittamat tiedot
Hoitohenkilökunta
Tutkimuksesi ja hoitosi yhteydessä muodostuneet tiedot
Työantaja
Mikäli kulut ostopalvelusopimuksen piiriin niin työnantajasi ilmoittamat perustietosi, työpaikan
yhteystiedot sekä tietoja koskevat muutokset sovituin väliajoin.
Toinen terveydenhuollon toimintayksikkö tai terveydenhuollon ammattihenkilö
Muista terveydenhuoltolaitoksista hankitut tiedot

Toimintayksiköltä annetun lähetteen perusteella tai ostopalvelusopimukseen perustuen
laskutuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi tiedot siitä, ketä on hoidettu, mitä toimenpiteitä
tehty ja paljonko ne ovat maksaneet.
Muut tietolähteet
Vakuutusyhtiöt

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokantoihin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja
niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan ennalta suostumuksellasi nimetyt henkilöt.
askellusklinikka käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen
suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa salaustekniikoiden,
turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien
myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön
ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva
riskienhallinta. askellusklinikka valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii
sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta
lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet tietojen tarkastamiseen ja
korjaamiseen

Rekisteröidyllä on:
– Oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on
oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.
– Oikeus vaatia tiedon korjaamista. EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on
oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
– Oikeus tarkastaa omia tietojaan koskevat järjestelmän lokitiedot. Lokitiedoista selviää, kuka
rekisteröidyn tietoja on käsitellyt, mitä muutoksia tietoihin on tehty ja milloin.
Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena askellusklinikan tietosuojavastaavalle.

Muut rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on:
– Oikeus poistaa tiedot järjestelmästä. EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on
oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta
viivytystä.
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan
rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen edellyttäen, että käsittely

perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä
on myös
oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti
mahdollista.
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan
rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon,
jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena askellusklinikan tietosuojavastaavalle, jotka arvioidaan
tapauskohtaisesti.

Keheen voin ottaa tarvittaessa yhteyttä?

TIETOSUOJAVASTAAVA
Tietosuojavastaava Valtteri Paavola
email valtteri.paavola@askellusklinikka.fi
POTILASASIAMIES
askellusklinikka Oy:n potilasasiamiehenä toimii lakimies Juhani Saarinen email
juhani.saarinen@saarinenlaw.fi
puhelin 09-477 2356
Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilaslain soveltamiseen
liittyvissä asioissa mm. muistutuksen ja/tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä, tiedottaa
potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi.

 

 

 

Verkkokaupan 

Yleistä

askellusklinikka Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on luettava ja ymmärrettävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen askellusklinikka Oy:n verkkokaupan palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

askellusklinikka Oy (Y-tunnus: 2770491-3)
Raatekankaantie 12
80100 Joensuu.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@askellusklinikka.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
   • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
  • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
  • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi askellusklinikka Oy:stä verkkokaupan kautta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

 

 

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • askellusklinikka Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja askellusklinikka Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät asiakkaidemme yhteystiedot mahdollista viestintää varten sekä tietoa heidän käyttäytymisestään osto- tai selaushistorian tai asiakkaiden syöttämän tiedon pohjalta..

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

askellusklinikka Oy säilyttää asiakastietoja EU-alueella. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain askellusklinikka Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta ”Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille”.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
askellusklinikka Oy (Y-tunnus: 2770491-3)
Raatekankaantie 12
80100 Joensuu

 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa askellusklinikka Oy:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää askellusklinikka Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
info@askellusklinikka.fi

”Mitä tietoja minusta voidaan kerätä” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

 

 

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää askellusklinikka Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

askellusklinikka Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

askellusklinikka Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota sivustollamme enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan Algonomyn (entinen RichRelevance) eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-24kk. Algonomylle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä yhteistyökumppanin ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto sisältää vain anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
info@askellusklinikka.fi

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram